هدف ما در شرکت رسا دیتا ساختن کشوری است که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمند سازی محیط پیرامون دغدغه های روزمره شما را کم کرده و به شما فرصت بیشتر زندگی بدهد.

پشتیبانی و نگهداری
_

پشتیبانی و نگهداری

هنگامی که نرم افزار از طریق تمام مراحل بدون هیچگونه مسائلی عبور می کند،و انتشار عمومی اتفاق می افتد باید یک فرایند پشتیبانی و نگهداری وجود داشته باشد که این موضوع برای رسا دیتا از اهمیت بالای برخوردار است در این مرحله زمان برای انطباق با تغییرات و ارتقا وجود دارد.ما باایجاد بستری مناسب جهت ارتباط با مخاطبین و مشتریان خودکه از طریق پرتال امور مشتریان این امکان را استاندارد سازی کرده ایم و در این راستا موفق به اخذ استاندارد ISO10004پایش رضایت مشتریان شده ایم..

توسعه و پیاده سازی
_

توسعه و پیاده سازی

وظیفه واقعی توسعه نرم افزار بعد از مراحل تحلیل و طراحی در اینجا شروع میشود و طبق زمانبندی مشخص نسخه اولیه تهیه میشود، و وارد فاز تست اولیه میشود که از منظر های مختلف بررسی میشود. بعد از مرحله تست اولیه نسخه آزمایشی جهت بررسی های بیشتر ارائه میگرددو نتیجه بازخورد مورد ببرسی قرار میگیرد هنگامی که نتیجه آزمون نرم افزار برای خطاها و موراد دیگر انجام شد نسخه عمومی انتشار مییابد..

طراحی
_

طراحی

پس از تکمیل مرحله تجزیه و تحلیل مرحله طراحی است ،که عمدتا معماری ظاهری پروژه را در بر می گیرد. این مرحله با تنظیم یک استاندارد بر روی چهارچوب های کاری از نظر سسیستم عامل و سخت افزار و تلاش میشود با تطبیق استاندارد و آسان سازی و در عین زیبای تلاش میشود که در نهایت طرح گرافیکی نرم افزار در قالب یک گزارش به مشتری داده میشود.

تجزیه و تحیل
_

تجزیه و تحلیل

این مرحله در مورد تجزیه و تحلیل فرآیند فعلی خدمات دستگاه میباشد که بررسی و راهکارهای نوین از طریق مصاحبه با واحد های سازمانی درگیر در پروژه و عملکرد نرم افزار در مراحل مختلف و پرشنامه ومصاحبه و یادداشت ها در مورد فرآیند ها و نقش های کاربران تجزیه و تحلیل میشود و درنهایت اسناد آمده شده در قالب گزارش به مشتری داده میشود که دید کلی و جرعی از راهکار نرم افزاری و سخت افزاری است این مرحله جزء مراحل حساس و بسیار مهم یک پروژه موفق نرم افزاری است.

برنامه ریزی
_

برنامه ریزی

در این مرحله که اولین مرحله از چرخه تولید نرم افزار میباشد محاسبه دقیقی از نقاط قوت و ضعف پروژه، توسعه نرم افزار بی معنی است. برنامه ریزی یک پروژه را بدون وقفه اجرا می کند و بر پیشرفت آن تاثیر مثبت می گذارد.